honey moschterdd

honey moschterdd

Alpen Burger / Beim Louis Diekirch

Alpen Burger / Beim Louis Diekirch

Chicken Burger

Chicken Burger

Beim Louis

Texas BBQ Bacon Burger

Texas BBQ Bacon Burger

Beim Louis

Burger Trio Beim Louis

Burger Trio Beim Louis

Beim Louis

Beim Louis

New Gin / Beim Louis

New Gin / Beim Louis

Mojito / Beim Louis Diekirch

Mojito / Beim Louis Diekirch

Beim Louis

Homard au beurre citronée

Homard au beurre citronée

Plat du Jour / Beim Louis

Chrismas Beer

Chrismas Beer

Beim Louis

Cordon Bleu Crème Champignion

Cordon Bleu Crème Champignion

Dorade Royale / Beim Louis Diekirch

Dorade Royale / Beim Louis Diekirch

The Italian Style /Beim Louis

The Italian Style /Beim Louis

Burger Beim Louis Diekirch

Burger Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Halloween 2018 / Beim Louis Diekirch

Halloween 2018 / Beim Louis Diekirch

Oktoberfest / Beim Louis Diekirch

Oktoberfest / Beim Louis Diekirch

Sunday Brunch

Sunday Brunch

Event / Beim Louis Diekirch

Event / Beim Louis Diekirch

Jaret de porc / Beim Louis Diekirch

Jaret de porc / Beim Louis Diekirch

Jaret de porc / Beim Louis Diekirch

Sunday Brunch

Sunday Brunch

Beim Louis Diekirch

Vins

Vins

1914862_444541805739249_5003133454311116

1914862_444541805739249_5003133454311116

Live Concert / Beim Louis Diekirch

Live Concert / Beim Louis Diekirch

Battor (Amer)

Battor (Amer)

Privat Event / Beim Louis Diekirch

Privat Event / Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Fadas Family /Beim Louis Diekirch

Fadas Family /Beim Louis Diekirch

Privat Event / Dessert /Beim Louis

Privat Event / Dessert /Beim Louis

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

IMG_2459_edited

IMG_2459_edited

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

18813418_663565573836870_571028463457138

18813418_663565573836870_571028463457138

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Dame Blanche / Beim Louis Diekirch

Dame Blanche / Beim Louis Diekirch

Patisserie du Jour / Beim Louis

Patisserie du Jour / Beim Louis

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Shots / Beim Louis Diekirch

Shots / Beim Louis Diekirch

15740764_592174357642659_196549416085337

15740764_592174357642659_196549416085337

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch

Beim Louis Diekirch